Kaikki lähtee inhimillisestä tarpeestamme ymmärtää oman työn merkitys osana isompaa kokonaisuutta. Merkityksellisyyden tunne luo innostumista ja sitoutumista. Jos työntekijä ei tiedä tai ymmärrä, eikä koe strategiaa merkitykselliseksi, on siihen myös vaikeaa sitoutua. Sitoutuminen syntyy, kun henkilöstö saa olla mukana ja kokee tulleensa kuulluksi. Tällöin jokaisella on henkilökohtainen tunneside strategiaan.

Seuraavaksi annamme viisi konkreettista vinkkiä strategian onnistuneeseen arkeen vientiin.

1. Osallista henkilöstö työpajojen avulla

Strategiaa luodessa on hyvä ottaa aikaa koko henkilöstön työpajoille. Hyvin valmistellut kysymykset ohjaavat työpajojen keskustelua ja tukevat strategisten teemojen monipuolista ja laaja-alaista pohdintaa. Varmista, että jokainen työntekijä ja lähijohtaja saa olla mukana kuultavana strategian luomisessa. Työpajat synnyttävät yhteistä ymmärrystä, merkityksellisyyden tunnetta ja sitoutumista

2. Kouluta lähijohtajat

Varmista, että organisaation avainhenkilöt ymmärtävät strategiset tavoitteet samalla tavalla. Jokaisen lähijohtajan on tiedettävä, miten oman tiimin tekeminen linkittyy strategiaan. Lähijohtajan tehtävä on oivalluttaa omaa tiimiään ymmärtämään, miten tiimin ja yksilön oma viikoittainen tekemisemme linkittyy isompaan kuvaan.

3. Ota strategian seuranta osaksi arkea

Strategian käytäntöön vientiin tarvitset työkalun. Suosittelemme OKR- eli tavoitejohtamisen mallia, jonka avulla pystyt vaiheistamaan strategian edistämistä. Sen avulla pystytte työstämään strategiaa samanaikaisesti ja samansuuntaisesti jokaisella organisaatiotasolla. OKR:t mahdollistavat täyden läpinäkyvyyden tekemiseen ja tiimit ymmärtävät, miten oma tekeminen linkittyy strategisiin teemoihin. Kokemuksemme mukaan hyviä OKR-työkaluja ovat mm. Tangible Growth ja Talbit.

4. Luo osaamisen kehittämiselle tilaa

Strategian tuominen lähemmäksi organisaation jokaista jäsentä tapahtuu parhaiten osaamisen kehittämisen kautta. Tämä edellyttää, että osaamisen kehittäminen suunnitellaan ja toteutetaan linjassa strategisten tavoitteiden kanssa. Se tarkoittaa ensin osaamistarpeiden tunnistamista ja sen jälkeen niiden systemaattista kehittämistä. Strategisten tavoitteiden ja osaamisen kehittämisen pitää olla läheisesti yhteydessä. On tärkeää löytää aikaa oppimiselle arjessa ja varmistaa, että oppiminen ja osaamisen kehittäminen tukevat yrityksen määrittelemiä tavoitteita. Tämä edellyttää sekä johdon sitoutumista osaamisen kehittämiseen että sitä, että lähijohtaja ja työntekijä itse huolehtivat siitä, että osaamisen kehittämistä tapahtuu arjen kiireistä huolimatta.

5. Muista viestiä avoimesti

Viestinnän merkitystä ei voi korostaa liikaa organisaation tavoitteiden saavuttamisessa. Tehokas viestintä on avainasemassa, kun pyritään sitouttamaan työntekijät yhteisiin tavoitteisiin ja strategiaan. Strategian toteutuminen usein epäonnistuu, koska strategiaa ei tunneta, ymmärretä tai osata toimia sen mukaan.

Kaiken kaikkeaan on tärkeintä, että strategia tuodaan lähelle jokaista yrityksen työntekijää ja strategiasta muistetaan puhua säännöllisesti. Yksinkertaista mutta niin helposti arjen pyörityksessä unohtuvaa! Laita kalenteriin säännöllisiä yhteisiä läpikäyntejä, muistutuksia ja check-pointteja sekä anna aikaa kysymyksille. Etätyöaika asettaa omat haasteensa vuorovaikutukselle, mutta hyödyntämällä osallistavia strategia- ja tulevaisuustyöpajoja esimerkiksi Miro-työkalun avulla, voidaan varmistaa, että koko organisaatio pysyy sitoutuneena ja yhtenäisenä strategian toteuttamisessa.