Tekijänoikeuslaki uudistui viime keväänä, ja tekijän asemaan tuli uudessa laissa useita parannuksia. Mikäli uudistukseen perehtyminen jäi keväällä muiden kiireiden jalkoihin, niin alkuun pääsee vaikkapa lukemalla alla olevat kolme poimintaa uudistuksesta.

1. Oikeus asianmukaiseen ja oikeasuhtaiseen korvaukseen

Tekijänoikeuslaissa lukee nykyään nimenomaisesti, että jos tekijä luovuttaa yksinoikeuden tai myöntää yksinomaisen käyttöluvan teoksen hyödyntämiseen, hänellä on oikeus saada hyödyntämisestä asianmukainen ja oikeasuhtainen korvaus. Tästä oikeudesta ei ole mahdollista poiketa toisin sopimuksella. Yritysten on hyvä harkita omien käytäntöjensä tarkistaminen asian osalta, jos sitä ei ole vielä tehty.

2. Selvitys teoksen hyödyntämisestä

Alkuperäisellä tekijällä on nykyisin oikeus saada säännöllisesti ja vähintään kerran vuodessa ajantasaiset, merkitykselliset ja kattavat tiedot teoksensa hyödyntämisestä siltä, jolle hän on luovuttanut oikeutensa tai yksinomaisen käyttöluvan. Tästäkään ei ole mahdollista poiketa toisin sopimuksella. Selvitys on annettava, jos luovutuksensaajalla on ollut tuloja teoksen hyödyntämisestä tai tekijälle maksettava korvaus riippuu siitä, missä laajuudessa teosta käytetään. Selvityksen tulee sisältää tiedot teoksen hyödyntämisestä, siitä syntyneistä tuloista ja tekijälle maksettavasta korvauksesta kaikkien hyödyntämistapojen osalta.

Selvityksen antamisvelvollisuus ei kuitenkaan ole rajaton, ja sen laajuutta arvioitaessa otetaan huomioon kunkin alan erityspiirteet ja käytännöt, työehtosopimukset ja mahdolliset muut merkitykselliset kollektiiviset sopimukset, olemassa olevat raportointikeinot, selvityksen antamisesta aiheutuva hallinnollinen rasitus sekä kaikki muut asian arviointiin vaikuttavat seikat. Lisäksi, jos tekijän luova panostus ei ole merkittävä koko teos huomioon ottaen, velvollisuutta antaa selvitystä ei ole kuin rajatuissa tilanteissa.

Lisäksi on tärkeä muistaa, että jos selvityksen antaminen aiheuttaisi kohtuuttoman taloudellisen rasituksen, ottaen huomioon sopimuskumppanin teoksen hyödyntämisestä saamat tuotot, selvitys saadaan rajoittaa siihen, mitä kohtuudella voidaan odottaa.

3. Oikeudenluovutuksen peruuttaminen

Paljon keskustelua on herättänyt myös laissa nykyään oleva kohta, jonka mukaan tekijä voi peruuttaa tekemänsä oikeuksien luovutuksen. Tämä voi tuntua nurinkuriselta, mutta tällainen mahdollisuus on kuitenkin olemassa.

Jos siis teosta, jonka osalta tekijä on siirtänyt yksinoikeuden tai yksinomaisen käyttöoikeuden, ei ole hyödynnetty kunkin alan erityispiirteet ja käytännöt huomioon ottaen kohtuullisen ajan kuluessa oikeuden luovutusta koskevan sopimuksen tekemisestä, eikä teosta tekijän esittämästä vaatimuksesta huolimatta hyödynnetä kuuden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä, tekijällä on oikeus peruuttaa oikeudenluovutus tai päättää, että oikeudenluovutuksen yksinomainen luonne päättyy. Tekijällä on kuitenkin oikeus pitää saamansa palkkio. Edellä mainitusta voidaan poiketa vain, jos oikeuden luovutusta koskevan sopimuksen ehdot perustuvat kollektiiviseen sopimukseen.

Oikeudenluovutuksen peruutusta ei kuitenkaan sovelleta työ- tai virkasuhteesta johtuvia tehtäviä täytettäessä luotuun teokseen eikä silloin, jos teoksen hyödyntämättä jättäminen johtuu valtaosin olosuhteista, jotka tekijän voidaan kohtuudella odottaa korjaavan. On myös tärkeää huomata, että kun kaksi tai useampi on luonut teoksen yhdessä, heidän on käytettävä peruuttamisoikeutta yhdessä.

Yllä listattuja kohtien 1-3 säännöksiä ei sovelleta tietokoneohjelmien tekijöihin. Mainittuja muutoksia ei kuitenkaan kannata ohittaa olankohautuksella ohjelmistokehityksessäkään, rajanveto kun ei aina ole helppo tehtävä ja käytännön tilanteet voivat olla moninaisia. Yritysten omien poliitikkojen ja käytäntöjen on myös hyvä olla ajantasaisia, sillä näin voidaan välttyä esimerkiksi turhilta riitatilanteilta oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä. Mikäli tekijänoikeuteen liittyvät kysymykset mietityttävät, on hyvä harkita asiantuntija-avun käyttämistä.