Oppiminen muutoksen keskiössä

Perinteinen käsitys oppimisesta on usein liitetty kurssittamiseen, videoiden katseluun, konferensseihin osallistumiseen tai inspiroivien puhujien kuuntelemiseen. Vaikka nämä tavat lisäävätkin tietoisuutta aiheista ja voivat hetkellisesti innostaa, strateginen oppiminen yrityksissä pyrkii ennen kaikkea muutokseen tekemisessä, ei vain tiedon omaksumisessa. Aktiivinen osallistuminen ja sitoutuminen ovat avainasemassa. Pelkkä sisällön läsnäolo ei takaa oppimista; sen sijaan tarvitaan vuorovaikutusta ja käytännön soveltamista. Vaikka videot voivat olla viihdyttäviä, ne eivät yksinään muuta käyttäytymistä. Sen sijaan uteliaisuus ja avoin keskustelu ovat tehokkaita oppimisen välineitä.  

Oppimisen muotoilulla motivaatio kehittyä kasvaa

Yrittäjän määrätietoisuus ja visionäärisyys voivat luoda turvallisuutta, intoa ja energiaa muille. Ne voivat olla myös lamauttavia ja energiaa vieviä, jos omat ajatukset ja kokemukset ovat ristiriidassa yrittäjän ajatusten kanssa. Avoin dialogi ja hyvien, toistuvien foorumien luominen ovat tärkeässä roolissa avoimuuden rakentamisessa. 

Tasa-arvoinen dialogi ja parhaan argumentin voima

Modernille teknologiajohtajalle ja asiantuntijalle on tärkeää ymmärtää, että oppiminen ei ole pelkkää tietojen hankkimista, vaan se edellyttää valmentamista ja mentorointia sekä ennen kaikkea tekemistä. Nämä ovat tehokkaita työkaluja yksilöiden ja tiimien kehittämisessä, koska palaute lisää motivaatiota ja tekeminen ylläpitää sitä. Erityisesti muutostilanteissa on tärkeää tukea oppimisen omistajuutta, sillä vanhat hierarkkiset “jalkautusmallit” eivät enää vastaa teknologian muutoksen tuomiin haasteisiin.

Oppimisen johtaminen kilpailuvaltiksi

Strateginen ajattelu oppimisen ytimessä edellyttää oppimisen johtamista. Pelkät ylhäältä annetut sisällöt eivät riitä, vaan oppimisen on oltava tiimiohjautuvaa ja räätälöityä. Tekoälyn avulla jokainen voi muotoilla omaa työtään ja asettaa oppimistavoitteita sekä seurata niiden toteutumista. Oppimisen johtamista voivat tehdä muutkin kuin johtajat. Yksi tapa tukea muutosta teknologiamurroksessa on kouluttaa sisäisiä valmentajia, jotka voivat työskennellä tiimien kanssa uusien asioiden parissa. Jokaisen omalla vastuulla on omien taitojen kehittäminen ja ylläpitäminen, mutta tätäkään ei tarvitse tehdä yksin.

Kokeilut tulevaisuuden rakentajina

Muutos lähtee ihmisten kokemuksesta ja empatiasta. Tehokkaan muutoksen aikaansaamiseksi tarvitaan ymmärrystä siitä, miten ihmiset motivoituvat, ei pelkkää tietoa uudistusten hyödyistä. Monissa yrityksissä on esimerkiksi investoitu tekoälylisensseihin, mutta varsinaisen käyttöönoton kanssa on ollut haasteita, koska tietoa ja kokemuksia ei jaeta tehokkaasti, eikä oikein tiedetä mitä uudella teknologialla tulisi tehdä. Tukiälytyökaluihin tutustuminen saattaa olla yksinäistä puuhaa ja siksi se helposti jää, vaikka sillä voitaisiin saavuttaa nopeita voittoja ja säästöjä ajassa, joka menee puuduttaviin rutiinitehtäviin. Nyt on se hetki, jolloin kokeilut ja sen myötä oppiminen on aloitettava, koska tulevaisuus rakentuu niistä käytänteistä, jotka luodaan tänään.