19.1.2024 | SaaS

Huomioitavaa SaaS-sopimuksissa

Miltä kaikkea on syytä selvittää ennen SaaS-alihankintasopimuksen laatimista? Entä miksi kumppaneiden ehdoilla on väliä?

SaaS:lla (Software-as-a-Service) viitataan ohjelmistopalveluihin, joita toimitetaan asiakkaille pilvipohjaisesti internetin välityksellä. SaaS-sopimusta valmisteltaessa on tiettyjä esikysymyksiä, jotka on syytä selvittää ennen kuin aloitetaan varsinainen laatimistyö. Tavanomaisesti SaaS-sopimuksia laadittaessa päällimmäisinä kysymyksinä ovat

  • hintaehdot,
  • vastuunrajoitusehdot,
  • käyttöoikeuksia koskevat ehdot ja
  • palvelutasoa määrittävät ehdot.

Eräs merkittävä kysymys kuitenkin on, millä tavalla merkittävät alihankkijat ja kumppanit asemoituvat sopimuskuvioon? Kumppaneiden kanssa tehtävillä sopimuksilla voi olla iso merkitys siinä, millaista palvelua SaaS-palveluntarjoaja voi itse tarjota loppukäyttäjilleen.


Palveluntarjoajan kumppanit käytännössä

Tavanomainen esimerkki SaaS-palveluntarjoajan kumppanista tai alihankkijasta lienee palvelutoimittaja, joka pitää SaaS-palvelua pienehkön tai keskisuuren SaaS-palveluntarjoajan puolesta loppukäyttäjien saatavilla esimerkiksi IaaS (Infrastructure-as-a-Service) -tyyppisen ratkaisun avulla. IaaS-palveluita tarjoavat yhtiöt ovat yleensä liikevaihdoltaan isompia toimijoita, kuin yksittäiset SaaS-palveluntarjoajat ja näin ollen niiden kanssa tehtävissä sopimuksissa ei ole usein mahdollisuutta räätälöintiin tai muutoksiin. Tämä on seurausta tällaisten toimijoiden suuresta asiakasmäärästä.

Tällaisten toimijoiden sopimuksissa onkin yleensä varsin standardoidut ehdot sen suhteen, mikä on toimijan vastuu esimerkiksi käyttökatkostilanteissa, millaisiin aikoihin ja millaisella varoitusajalla huoltokatkot voidaan toteuttaa, mikä on toimijan vastuu tietojen katoamisesta ja kuka huolehtii varmuuskopioinnista. Tällaiset standardoidut ehdot ovat IaaS-toimijan kannalta välttämättömiä, sillä palvelua tarjotaan suurelle asiakaskunnalle ja suuren sopimusmassan on oltava hallittavissa.


Miksi kumppaneiden ehdoilla on väliä?

Kun SaaS-palveluntarjoaja alkaa laatia sopimusehtojaan asiakkaitaan varten, sen on syytä ottaa huomioon kumppaneidensa kanssa tekemänsä sopimukset siten, että toisaalta asiakkaiden ehdot ja toisaalta kumppaneiden ehdot ovat linjassa keskenään. Jos esimerkiksi IaaS-palveluntarjoajan huoltokatkoja koskevia ehtoja ei ole niin sanotusti valutettu SaaS-palveluntarjoajan asiakkaiden sopimuksiin, voi edessä olla ongelmatilanteita.

Tämä on tilanne, jos esimerkiksi IaaS-palvelutoimittajan palveluissa voidaan toteuttaa huoltokatko lyhyehköllä varoitusajalla ja tällaisella varoitusajalla toteutettavia huoltokatkoja ei ole otettu huomioon SaaS-palveluntarjoajan asiakassopimuksissa. Yksinkertaistaen SaaS-palvelun käyttäjille voi syntyä oikeus vahingonkorvaukseen tällaisen SaaS-palveluntarjoajan kannalta pakollisen huoltokatkon seurauksena. Korvausvaatimusten määrä voi suuren käyttäjämäärän palveluissa kasvaa merkittäväksi.

Korvausvaatimusten kanssa voidaan joutua myös ongelmatilanteisiin, jos kumppaneiden ja asiakkaiden sopimusehtoja ei ole saatettu linjaan keskenään esimerkiksi vahingonkorvauskysymysten suhteen. Sopimussuhteissa tavanomaisesti rajataan muun muassa liikevaihdon laskeminen, joka on välillistä vahinkoa, sopimusvastuun ulkopuolelle tilanteessa, jossa jompikumpi sopimusosapuoli (SaaS-palveluntarjoaja tai IaaS-palvelutoimittaja) rikkoo sopimusta. Jos tätä samaa rajausta ei ole toteutettu asiakassopimuksiin ja IaaS-palvelutoimittaja aiheuttaa SaaS-palvelun kaatumisen sekä sitä kautta loppuasiakkaan liiketoimintaan keskeytyksen, voi loppuasiakas vaatia mahdollisesti korvausta SaaS-palveluntarjoajalta esimerkiksi saamatta jääneistä voitoista, mutta palveluntarjoaja ei voi vaatia korvausta IaaS-palvelutoimittajaltaan. Ongelmatilanteet voivat siis olla yhtäältä luonteeltaan teknisiä tai juridisia.

Näin ollen on erittäin suotavaa käyttää aikaa myös kumppaneiden sopimusten pikkupränttien läpikäymiseen – vaikka se työläältä voi tuntua – koska ilman tätä yhteensovittamista voidaan joutua ongelmatilanteisiin, jotka ovat vaivaan nähden helposti vältettävissä.

Tule linjoille ja opi lisää! 13.2. klo 9 on tarjolla koulutus kansainvälistyvän SaaS-yrityksen käyttöehdoista ja myyntisopimuksista. 👉 Ohjelma & ilmoittautuminen

Kirjoittaja

Tommi Sepponen

Tommi Sepposella on monipuolista kokemusta IT- ja teknologisista sopimuksista, tietosuojasta sekä liikejuridiikasta. Hän on toiminut teknologiajuridiikan alalla osto- ja myyntiorganisaatioissa sekä konsultoinnin parissa. Tehtävissään hänellä on ollut neuvottelukumppaneina ja asiakkaina pörssiyhtiöitä, viranomaistahoja ja erilaisia tunnettuja IT-alan palvelutoimittajia.


Tule

Mukaan

Software Finland ry:n jäsenenä liityt elinvoimaiseen softa-alan yhteisöön, jossa opit huippuosaajilta, pääset jakamaan kokemuksia muiden yrittäjien ja johtajien kanssa, sekä kasvattamaan bisneksen kannalta elintärkeää verkostoasi.